FORGOT YOUR DETAILS?

DLA BIZNESU

Realizujemy:

- szkolenia integracyjne
- szkolenia motywacyjne
- szkolenia rozwijające kompetencje managerskie
- imprezy integracyjne
- eventy biznesowe (szkolenia, konferencje, kolacje, obiady)

W zakresie szkoleń motywacyjnych, integracyjnych i managerskich współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą trenerską, szkoleniowcami, praktykami i specjalistami w zakresie zarządzania, doradztwa i wdrażania zmian, a także z psychologami.

Przy współpracy z firmami eventowymi realizujemy niezapomniane gry integracyjne, które profilowane są w taki sposób, by podczas zajęć uczestnicy nie tylko świetnie się bawili, ale przede wszystkim rozwijali swoje umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, zdrowej konkurencji i motywacji.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE SZKOLEŃ MERYTORYCZNYCH

Razem do celu - zbuduj zespół i osiągnij sukces

Szkolenie  z obszaru "team buliding" (budowanie zespołów) o charakterze integracyjnym. Celem szkolenia  jest praktyczne pokazanie uczestnikom na czym polega praca zespołowa, w jaki sposób ją efektywnie organizować i jak ważna jest ona w osiąganiu wyznaczonych celów. Uczestnicy w jego trakcie mają okazję przećwiczyć różne metody pracy zespołowej dobrze się przy tym bawiąc.

Założenia:

 • szkolenie jest realizowane w formule aktywnych warsztatów uwzględniającej integracyjnych charakter imprezy,
 • warsztat jest na bazie narzędzi stosowanych przez CMC Dansk Institut for Certificerede Management Konsulenter ( Christoper Avery "Teamworking is an individual skill") i metody Toma Wujec "Marshmallow Chalange",
 • podczas praktycznych gier i ćwiczeń uczestnicy poznają i uświadomią sobie:
  • na czym polega organizacja pracy w zespole,
  • jakie są cechy efektywnych zespołów,
  • znaczenie roli lidera w pracy zespołowej,
  • jak należy komunikować się podczas pracy zespołowej,
  • jak wypracować zasady współpracy (win-win),
  • skąd zespół czerpie energię i motywację do działania,
 • wykorzystywane techniki szkoleniowe:
  • gry i ćwiczenia zespołowe,
  • mini wykład,
  • dyskusje moderowane,
  • film,
  • materiały szkoleniowe (do pracy podczas warsztatu i samodzielnego zastosowania),
 • liczba uczestników: 10 - 20 osób,
 • czas trwania: cztery sesje po 1,5 h + przerwy kawowe,
 • dwóch certyfikowanych trenerów zarządzania

Warsztat jest szczegółowo sprofilowany  pod kątem konkretnej grupy uczestników i ich oczekiwań na podstawie  przeprowadzonej analizy potrzeb (spotkanie i wywiad przed realizacją warsztatu).

Skuteczna komunikacja - mechanizmy wywierania wpływu

Skuteczność i efektywność w działaniu zależy od umiejętności skutecznego komunikowania się - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Aby ją stosować niezbędne jest poznanie technik oraz metod prezentowania swoich poglądów w zrozumiałej formie z wykorzystaniem zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych kanałów przekazu. Dobrze jest  potrafić identyfikować i radzić sobie z barierami komunikacyjnymi, wiedzieć  w jaki sposób bodźce i informację docierają do nas i innych ludzi. Znajomość mechanizmów wywierania wpływu pozwoli na świadome ich wykorzystywanie, a wiedza na temat najczęściej stosowanych technik manipulacji pozwoli je rozpoznać i skutecznie się przed nimi bronić.

Założenia:

 • szkolenie jest zrealizowane w formule aktywnych warsztatów  z dużą ilością praktycznych ćwiczeń podczas których uczestnicy mają okazję od razu wypróbować na sobie przedstawiane techniki,
 • warsztat jest przygotowany na podstawie metod Petera Thomson'a (Sposoby komunikacji interpersonalnej), teorii wywierania wpływu wg. Roberta Cialdiniego oraz prac Richarda Bandlera i Johna Grindera z zakresu perswazji i manipulacji.
 • podczas praktycznych gier i ćwiczeń uczestnicy poznają i uświadomią sobie:
  • co to są systemy reprezentacji i jakie jest ich znaczenie w porozumiewaniu się,
  • jakie są narzędzia aktywnego słuchania,
  • jakie są mechanizmy wywierania wpływu,
  • w jaki sposób skutecznie przekonywać, a nie manipulować,
  • poznają słowa- klucze i dowiedzą się jak reaguje na nie nasz umysł
  • jak wykorzystać w komunikacji kanały werbalne i niewerbalne
 • wykorzystywane techniki szkoleniowe:
  • mini wykład, prezentacja,
  • gry i ćwiczenia,
  • scenki rodzajowe i odgrywanie ról
  • dyskusja moderowana,
  • materiały szkoleniowe (do pracy podczas warsztatu i samodzielnego zastosowania),
 • liczba uczestników: 10 - 20 osób,
 • czas trwania: cztery sesje po 1,5 h + przerwy kawowe,
 • dwóch certyfikowanych trenerów zarządzania

Warsztat jest szczegółowo sprofilowany  pod kątem konkretnej grupy uczestników i ich oczekiwań na podstawie  przeprowadzonej analizy potrzeb (spotkanie i wywiad przed realizacją warsztatu).

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
PSYCHO-SZKOLEŃ INTEGRACYJNO-MOTYWACYJNYCH

Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy w grupie – warsztaty z psychologami

Cele:

 • Wzajemne poznanie się i integracja uczestnikó
 • Zwiększenie poziomu zaufania w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności współ
 • Wykorzystanie indywidualnego potencjału członków zespołu dla osiągania wspólnych celó
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się.

Metody pracy:

 • Proponowane metody pracy są zgodne z tzw. cyklem Kolba uznawanym za jedną z najskuteczniejszych metod uczenia się. Składa się ona z czterech następujących po sobie etapów:
 1. DOŚWIADCZANIE (ćwiczenia, gry, symulacje)
 2. REFLEKSJA (omówienie, wyciąganie wniosków z własnego doświadczania),
 3. WIEDZA (reguła ogólna, teoria, zasada),
 4. ZASTOSOWANIE (odniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności do własnych realiów zawodowych).

 

Warsztaty prowadzone są przez psychologów z doświadczeniem trenerskim w zakresie szkoleń, doborze kadry pracowniczej i kierowaniu zespołem.

Warsztaty są profilowane do grupy odbiorczej, prowadzący kontktują się z klientem w celu rozpoznania potrzeb i dobrania właściwych zajęć dla konkretnej grupy.

Construction Game – zarządzanie zespołem projektowym

Gra strategiczna, która pozawala zbudować dobry, odpowiedzialny za powierzone zadania zespół. Dzięki współpracy pomiędzy uczestnikami oraz metodyce prowadzonych zajęć uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • jak zaplanować projekt - cele i zadania
 • jak zaplanować i utrzymać budżet przedsięwzięcia
 • jak ustalić podział zadań w zespole
 • jak racjonalnie wykorzystywać zasoby: ludzi, czas, pieniądze, narzędzia i sprzęt
 • jak organizować komunikację zespole i pomiędzy zespołami

Zagadnienia poruszane i podsumowywane w grze:

 • Plan i harmonogram prac.
 • Wyznaczenie celów przez lidera i zespół.
 • Podzielenie zadań w zespole.
 • Ustalenie kolejności zadań.
 • Zarządzanie bieżącą realizacją projektu
 • Operacyjne zrządzanie zespołem.
 • Reagowanie na niespodzianki i nowe informacje z rynku.
 • Rozwiązywanie problemów wąskich gardeł (np.: spóźnienia).
 • Podejmowanie decyzji
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Komunikacja pomiędzy podgrupami tworzącymi zespół projektowy
 • Problem ginących informacji
 • Problem chaosu komunikacyjnego
 • Komunikowanie przez lidera planów i decyzji

Charakterystyka gry:

Wiodąca firma budowlana właśnie wygrała prestiżowy przetarg na budowę supernowoczesnego mostu nad największą rzeką w kraju. Projekt trudny, bo czasu na realizację pozostało niewiele a i koszty budowy zostały zminimalizowane. Dlatego zarząd postanowił, że część prac będzie realizowana w różnych miejscach dla obniżenia kosztów, a konstrukcja będzie składana z gotowych elementów na miejscu budowy.

Zespół projektowy musi zaplanować technologię (nośność, zjazdy i rozjazdy, elementy infrastruktury) – choć tak naprawdę budowa w grze jest dość prosta i wykształcenie inżynierskie nie daje tu wielkiej przewagi. Znacznie istotniejsze są elementy menedżerskie: budżet projektu, harmonogram prac i podział zadań w zespole, spotkania robocze członków poszczególnych podgrup, współpraca i komunikacja w zespole i pomiędzy zespołami.

O co gramy? Jak zwykle o zysk. Czy zwrócą się poniesione wydatki na materiały do budowy, koszty pracy zespołu projektowego? Czy firma na projekcie zarobi czy będzie musiała do niego dołożyć?

By to osiągnąć muszą zaplanować w całości swoją prace, określić cel i mierniki zadania (na koniec będą rozliczeni z czasu, budżetu, kryteriów jakościowych) oraz skoordynować współpracę podgrup pracujących w różnych miejscach.

Podane przykłady zawierają zagadnienia: komunikacji w projektach , budowania dobrych relacji międzyludzkich w zespole, wspólnych celów, podejmowania decyzji, szerokiego spojrzenia na biznes .

Lego Game - komunikacja w zespołach

Gra symulacyjna. Symulacje to złożone gry decyzyjne. Kilkuosobowe zespoły zarządzają w nich wirtualnymi firmami, projektami lub zespołami. Gry zawierają wiele analogii do rzeczywistej pracy w firmach – dlatego mają znakomity walor edukacyjne. Gracze mogą więc ćwiczyć swoje umiejętności i podejmować realne decyzje.

Gra pozwala doświadczyć i przeanalizować następujące problemy:

 • komunikacja wewnętrzna – w zespole i pomiędzy zespołami;
 • współpraca a konkurencja wewnątrz zespołu, „gra do jednej bramki”
 • plan i strategia pracy nastawionej na myślenie wspólnotowe

Konsekwencje każdej decyzji widać od razu. Jeśli np. logistyk nie zaplanował kupna ciężarówki, sprzedawca nie dowiezie towaru, a firma poniesie stratę. W efekcie za chwilę nie będzie już miała gotówki na zakup auta. Trzeba więc policzyć, czy opłaca się wziąć na nią kredyt i co roku płacić odsetki...

Uczestnicy starają się sterować tymi procesami, mogą uczyć się na błędach, rozumieją jak decyzja jednego działu wpływa na inne działy i całą firmę. A wszystko mogą zobrazować w realnych pieniądzach, których ilość – w zależności od jakości ich decyzji – maleje lub rośnie w leżącej przed nimi kasie.

Możliwe zagadnienia poruszane i podsumowywane w grze

 • komunikacja wewnętrzna
 • otwartość na zmiany i poszukiwanie bardziej wydajnych sposobów działania
 • współpraca a konkurencja wewnątrz zespołu, „gra do jednej bramki”
 • jakość i efektywność pracy zespołu,
 • dzielenie się doświadczeniem,
 • plan i strategia pracy nastawionej na myślenie wspólnotowe,
 • optymalizacja strategii i dbałość o wyniki na poziomie całej korporacji,
 • otwarta komunikacja przełożony - podwładny,
 • spójność celów indywidualnych, zespołowych i całej organizacji,
 • wpływ pojedynczego działu i indywidualnego pracownika na wyniki całej firmy
 • zebrania sposób prowadzenia i ich efektywność

Sposób podsumowywania gry:

 • Dyskusja, prezentacja strategii przyjętych na poziomie poszczególnych zespołów oraz na poziomie całej grupy. Czy udała się „gra do jednej bramki”?
 • Analiza silnych i słabych stron pracy zespołu, poszukiwanie analogi do zachowań w pracy codziennej.
 • Komentarz trenerów – uzupełnienie wniosków opracowanych przez samych uczestników, trenerzy dzielą się swoimi obserwacjami na temat pracy zespołu.
 • Praca w zespołach – każdy zespół pracuje nad innym problemem związanym z symulacją, uzgodnionym wcześniej (np. dobre i słabe zachowania podczas zebrań)
 • Spotkanie wszystkich uczestników na jednej sali - uczestnicy prezentują swoje rozwiązania.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
IMPREZ ZABAW INTEGRACYJNYCH

”Gra integracyjna w Kopalni Soli Bochnia” – gra polecana jako uzupełnienie szkolenia merytorycznego lub jako atrakcja dodatkowa pobytu integracyjnego

Gra integracyjna Skarb Bocheńskiego Skarbnika rozpoczyna się na poziomie August 176 metrów pod ziemią, a kończy na poziomie Sienkiewicz aż 250 metrów pod ziemią! Taką różnicę poziomów muszą pokonać uczestnicy. Podczas podziemnej wyprawy grupy przejdą półtorakilometrowy odcinek wiodący przez wąskie korytarze, zobaczą zabytkową kaplicę i surowe komory solne, wykonają zadania nawiązujące do tradycyjnych prac górniczych m.in.: budowa kasztu, odmierzanie soli, powroźnictwo, konkurs cieśli kopalnianych, budowa rurociągu ponadto, sztafeta piwna.

Rywalizację poprzedza podział na 12-15-osobowe konkurencyjne grupy. Następnie każdy z zespołów kolejno pokonuje tę samą trasę. Na wykonanie zadań przewidziany jest ścisły limit czasowy. Głównym założeniem gry jest współpraca wewnątrz drużyny oraz rywalizacja pomiędzy konkurencyjnymi zespołami. W ramach organizacji wyprawy: obsługa przewodnicka, przygotowanie i obsługa stanowisk, materiały niezbędne do realizacji, atrakcyjne nagrody dla najlepszego zespołu i pamiątki. Gra trwa 3 godziny.

”Galeria sztuki odjechanej” – zajęcia kreatywne

Znani zagraniczni marszandzi i koneserzy sztuki są właśnie w drodze na wystawę, która zorganizowana została specjalnie dla nich przez słynną galerię. Jednak, z powodu awarii rur i zalania galerii wraz ze wszystkimi dziełami sztuki, trzeba szybko przygotować nowe eksponaty oraz całą wystawę.

Uczestnikom przedstawiamy problem - opowiadamy o planowanej wizycie gości oraz o nieszczęściu jakie spotkało organizatorów wystawy, którzy zwrócili się z apelem o pomoc.

Przedstawiamy zdjęcia wystawy w galerii przed zatopieniem oraz zdanie:

Działając jako sztab antykryzysowy musimy przygotować nową wystawę – mamy na to tylko 3 godziny. Goście z zagranicy planują kupić jedną lub kilka prac, więc jest o co walczyć.

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy zadaniowe. Postawione zadanie to walka o dużą stawkę, gdyż praca zwycięskiej grupy zostanie kupiona, a grupa za udaną realizację otrzyma nagrodę - niespodziankę (podczas zabawy wieczornej).

Zadaniem każdej z grup jest wykonanie dzieła sztuki nowoczesnej wykorzystując wszystkie, otrzymane elementy do jej budowy oraz wykonanie specjalnego opisu i prezentacji dzieła.

Każda z grup otrzymuje zestaw dziwnych i zaskakujących przedmiotów - wśród nich znajduje się dużo elementów: śruby, pręty, talerze, rurki i wiele, wiele innych pozornie niepotrzebnych i nie mających ze sobą związku.

Ekipy będą musiały zaprezentować swoje „dzieła” w czasie krótkiej kilkuminutowej prezentacji.

Konglomerat malarski

Ekspresyjny Twórca jest właśnie w ferworze pracy, prowadząc dyskusję z samym sobą, szukając weny, natchnienia i tworzą. Nawet nie zauważa, że przyprowadzamy mu liczną grupę nowych uczniów.

Nie chcąc tracić cennych minut Artysta szybko dzieli grupę na mniejsze, dając do wykonania zadania malarskie. Głównym zadaniem każdej z grup będzie namalowanie obrazu.

Każda grupa otrzyma miniaturowy, barwny obraz, a jej zadaniem będzie przeskalowanie go i odwzorowanie wybraną techniką na przygotowanym podkładzie – kartonie lub podobraziu.

Po zakończeniu prac Artysta zaczyna zbierać powstałe w grupach obrazy i zastanawia się, co z nich ułożyć. Żaden z uczestników nie wie, że tak naprawdę wszyscy malowali fragmenty jednego obrazu, który został wcześniej podzielony na poszczególne grupy...

Po ułożeniu obrazu Artysta stwierdza, że powstały „konglomerat” bardzo przypomina mu dzieło, które stoi obok zakryte płótnem. Jak ma się obraz uczniów do „oryginału”?

Nad pracami grup cały czas czuwa i udziela konsultacji artysta-plastyk. Obraz może stanowić dekorację późniejszej imprezy wieczornej lub ozdobić siedzibę firmy.

"Zajęcia choreograficzne” z instruktorem fitness

Każdy pobyt integracyjny można wzbogacić o grupowe zajęcia z instruktorem fitness. Zajęcia są profilowane dla konkretnej grupy, mogą być również uniwersalne dla każdego uczestnika. Instruktor – pasjonat zajęć choreograficznych z taką energią i entuzjazmem prowadzi zajęcia, że uczestnicy, choć zmęczeni, wychodzą z zajęć z uśmiechem i potężną porcją endorfin.

TOP